Пишете ни

Счетоводно обслужване в ������������������������ ������������������������

Получи оферта за Счетоводно обслужване в ������������������������ ������������������������

Получи цена за Счетоводно обслужване в ������������������������ ������������������������

Счетоводно обслужване в ������������������������ ������������������������ - Информационен център за услуги


» ������������������������ ������������������������ » Счетоводно обслужване

 • PRO Accountants e част от Pro Services

Счетоводно обслужване в ������������������������ ������������������������ - Информационен център за услуги

Професионализъм  Гъвкавост
Креативност             Коректност

Част от услугите за физически и юредически лица

 • Счетоводни услуги на част от нашите партньори
 • Регистрация на фирми, сдружения и фондации.
 • Консултации за избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата.
 • Организиране формата на счетоводство за всяка фирма съобразно дейността й.
 • Създаване на методика за счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции.
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
 • Калкулиране на себестойност на продукцията.
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления.
 • Инвентаризация на активите и пасивите.
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци.
 • Изготвяне на трудови и граждански договори.
 • Оформяне на трудови книжки, заповеди за уволнение, издаване на УП-2, УП-3, служебни бележки, удостоверения.
 • Изготвяне на справки за складови наличности, движение на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в ТД на НАП.
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС.
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет.
 • Изготвяне и подаване на годишни статистически форми в Националния статистически институт.
 • Консултации по всички въпроси свързани със счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, данъчна защита, касаещи дейността на фирмата.
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
 • Представяне и защита на фирмата пред ревизионните органи на НАП.
 • Счетоводно обслужване от служител на фирмата в офис на клиент.
 • Подбор и обучение на счетоводни специалисти за работа в счетоводния отдел на клиент, контрол на работата на счетоводния отдел.


 • Guest house At the Doctor

Къщата на Доктора за гости от ������������������������ ������������������������

Дом в Дунавската равнина

с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра

GPS кординати:

Lat: 43.998724827897, Long: 26.4634633263893

Към къщата на Доктора »»

Къща за гости от ������������������������ ������������������������ - proaccountantsbg.com, бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 15, район Триадица, Столична община, София град, п.к.1606.

Счетоводители в ������������������������ ������������������������ чрез България PRO Accountants & proaccountantsbg.com:

 1. Счетоводител ������������������������ ������������������������
 2. Счетоводство ������������������������ ������������������������
 3. Счетоводни услуги ������������������������ ������������������������
 4. Счетоводна кантора ������������������������ ������������������������
 5. Счетоводна къща ������������������������ ������������������������
 6. Счетоводна фирма ������������������������ ������������������������
 7. Счетоводен бизнес ������������������������ ������������������������
 8. Счетоводство на фирма ������������������������ ������������������������
 9. Счетоводни консултации ������������������������ ������������������������
 10. Агенции за счетоводно обслужване ������������������������ ������������������������
 11. Пълно счетоводно обслужване ������������������������ ������������������������
 12. Фирмени консултации ������������������������ ������������������������
 13. Данъчни консултации ������������������������ ������������������������
 14. Счетоводни услуги за фирми ������������������������ ������������������������
 15. Счетоводни услуги за бизнеси ������������������������ ������������������������
 16. Счетоводно отчитане ������������������������ ������������������������
 17. Еднократни счетоводни услуги ������������������������ ������������������������
 18. Осигурителни консултации ������������������������ ������������������������
 19. Данъчна защита ������������������������ ������������������������
 20. Годишен финансов отчет ������������������������ ������������������������
 21. Данъци и осчетоводяване ������������������������ ������������������������
Счетоводно обслужване в ������������������������ ������������������������