Пишете ни

Осигурителни консултации в �������� ��������

Получи оферта за Осигурителни консултации в �������� ��������

Получи цена за Осигурителни консултации в �������� ��������

Осигурителни консултации в �������� �������� - Информационен център за услуги


» �������� �������� » Осигурителни консултации

 • PRO Accountants e част от Pro Services

Осигурителни консултации в �������� �������� - Информационен център за услуги

Професионализъм  Гъвкавост
Креативност             Коректност

Част от услугите за физически и юредически лица

 • Счетоводни услуги на част от нашите партньори
 • Регистрация на фирми, сдружения и фондации.
 • Консултации за избиране на най-подходящото по вид дружество при регистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата.
 • Организиране формата на счетоводство за всяка фирма съобразно дейността й.
 • Създаване на методика за счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Хронологично осчетоводяване на стопанските операции.
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
 • Калкулиране на себестойност на продукцията.
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и начисляване на амортизационни отчисления.
 • Инвентаризация на активите и пасивите.
 • Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, начисляване на осигуровки, данъци и осчетоводяването им.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци.
 • Изготвяне на трудови и граждански договори.
 • Оформяне на трудови книжки, заповеди за уволнение, издаване на УП-2, УП-3, служебни бележки, удостоверения.
 • Изготвяне на справки за складови наличности, движение на материалните запаси, вземания от клиенти, задължения към доставчици, хронологичен регистър, оборотни ведомости и други.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в ТД на НАП.
 • Изготвяне и подаване на Справки-декларации по ЗДДС.
 • Изготвяне и представяне в БНБ на тримесечна справка за валутни вземания и задължения към чуждестранни лица съгласно Валутния закон.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет.
 • Изготвяне и подаване на годишни статистически форми в Националния статистически институт.
 • Консултации по всички въпроси свързани със счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, данъчна защита, касаещи дейността на фирмата.
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
 • Представяне и защита на фирмата пред ревизионните органи на НАП.
 • Счетоводно обслужване от служител на фирмата в офис на клиент.
 • Подбор и обучение на счетоводни специалисти за работа в счетоводния отдел на клиент, контрол на работата на счетоводния отдел.


 • Guest house At the Doctor

Къщата на Доктора за гости от �������� ��������

Дом в Дунавската равнина

с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра

GPS кординати:

Lat: 43.998724827897, Long: 26.4634633263893

Към къщата на Доктора »»

Къща за гости от �������� �������� - proaccountantsbg.com, бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 15, район Триадица, Столична община, София град, п.к.1606.

Счетоводители в �������� �������� чрез България PRO Accountants & proaccountantsbg.com:

 1. Счетоводител �������� ��������
 2. Счетоводство �������� ��������
 3. Счетоводни услуги �������� ��������
 4. Счетоводна кантора �������� ��������
 5. Счетоводна къща �������� ��������
 6. Счетоводна фирма �������� ��������
 7. Счетоводен бизнес �������� ��������
 8. Счетоводно обслужване �������� ��������
 9. Счетоводство на фирма �������� ��������
 10. Счетоводни консултации �������� ��������
 11. Пълно счетоводно обслужване �������� ��������
 12. Фирмени консултации �������� ��������
 13. Агенции за счетоводно обслужване �������� ��������
 14. Счетоводни услуги за бизнеси �������� ��������
 15. Счетоводни услуги за фирми �������� ��������
 16. Данъчни консултации �������� ��������
 17. Счетоводно отчитане �������� ��������
 18. Годишен финансов отчет �������� ��������
 19. Еднократни счетоводни услуги �������� ��������
 20. Данъчна защита �������� ��������
 21. Данъци и осчетоводяване �������� ��������
Осигурителни консултации в �������� ��������