Пишете ни

Данъчни консултации в �������� ��������

Получи оферта за Данъчни консултации в �������� ��������

Получи цена за Данъчни консултации в �������� ��������

Данъчни консултации в �������� �������� - Информационен център за услуги


» �������� �������� » Данъчни консултации

 • PRO Accountants e част от Pro Services

Данъчни консултации в �������� �������� - Информационен център за услуги

Професионализъм  Гъвкавост
Креативност             Коректност

Част от услугите за физически и юредически лица

 • Счетоводни услуги на част от нашите партньори

Счетоводно обслужване в �������� ��������

Счетоводно обслужване съобразено с бурното развитие на всички счетоводни услуги и капиталовите пазари в световен мащаб. Появата на множество интернационални корпорации, концепцията за свободната търговия и отворените пазари оказват съществено влияние върху развитието на счетоводната наука. Като изискванията към информацията, представена в годишните финансови отчети на отделните предприятия.

Финансов одит в �������� ��������

Финансов одит, партньорите ни в �������� �������� предлагат широк набор от одиторски услуги, които да отговарят на нуждите Ви целогодишно. Планирането, изпълнението и докладването са съобразени с изискванията на Международните одиторски стандарти и приложимото национално законодателство. При изпълнението на одиторския ангажимент партньорите ни в �������� �������� се водят от етичните принципи, залегнали в Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително, но не само: почтеност, конфиденциалност, професионална компетентност и поведение. Като част от работата на партньорите ни в �������� ��������, се запознават в дълбочина с Вашия бизнес, анализират процесите в предприятието Ви и проследяват тяхното коректно отразяване и представяне във финансовите отчети. На тази база те дават релевантни препоръки за усъвършенстване на стратегически важните дейности и подобряване финансовата отчетност на предприятието.

ТРЗ и личен състав в �������� ��������

ТРЗ и личен състав, oбработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация. Дейностите на компаниите по администриране на персонала са много и изискват специално обучен персонал. Всички те изискват голяма документация и стриктно спазване на определени правила, процедури и срокове.

Възстановяване на ДДС в �������� ��������

Възстановяване на ДДС, партньорите ни в �������� �������� предоставят на своите клиенти съдействие на всеки етап, обвързан с процедурите по възстановяване на ДДС. То е съобразено с Вашите реални и индивидуални  нужди. Вие ще получите помощ при съставянето на всички задължителни документи и ще може да разчитате на професионални съвети в областта на възстановяването на ДДС. Провеждането на контрол върху всички специфични изисквания и условия ще Ви спести време и усилия.

Може да се възползвате от следните счетоводни услуги на партньорите ни - Счетоводители или Счетоводни къщи в �������� ��������:

 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.

Допълнително за Вас:

 • Съхранение на Архив;
 • Представяне на информация за промените в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър и др.
 • Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
 • Изготвяне на отчети по изисквания на клиента;
 • Изготвяне на финансови отчети на английски, немски и други езици.


 • Guest house At the Doctor

Къщата на Доктора за гости от �������� ��������

Дом в Дунавската равнина

с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра

GPS кординати:

Lat: 43.998724827897, Long: 26.4634633263893

Към къщата на Доктора »»

Къща за гости от �������� �������� - proaccountantsbg.com, бул. Академик Иван Евстатиев Гешов 15, район Триадица, Столична община, София град, п.к.1606.

Счетоводители в �������� �������� чрез България PRO Accountants & proaccountantsbg.com:

 1. Счетоводител �������� ��������
 2. Счетоводство �������� ��������
 3. Счетоводни услуги �������� ��������
 4. Счетоводна кантора �������� ��������
 5. Счетоводна къща �������� ��������
 6. Счетоводна фирма �������� ��������
 7. Счетоводен бизнес �������� ��������
 8. Счетоводно обслужване �������� ��������
 9. Счетоводни консултации �������� ��������
 10. Счетоводство на фирма �������� ��������
 11. Счетоводни услуги за бизнеси �������� ��������
 12. Агенции за счетоводно обслужване �������� ��������
 13. Пълно счетоводно обслужване �������� ��������
 14. Фирмени консултации �������� ��������
 15. Счетоводни услуги за фирми �������� ��������
 16. Счетоводно отчитане �������� ��������
 17. Данъчна защита �������� ��������
 18. Еднократни счетоводни услуги �������� ��������
 19. Годишен финансов отчет �������� ��������
 20. Осигурителни консултации �������� ��������
 21. Данъци и осчетоводяване �������� ��������
Данъчни консултации в �������� ��������